Rehabilitacja

Rodzaje rehabilitacji

Jeżeli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej: • w warunkach ambulatoryjnych, • w warunkach domowych, • w ośrodku lub oddziale dziennym, • w warunkach stacjonarnych. Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może Ci wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Ważne! Pamiętaj, że skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w przychodni rehabilitacyjnej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia. Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie możesz dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej, możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu. Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów w domu ustalisz po otrzymaniu skierowania w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Ważne! Każda poradnia, zakład lub przychodnia rehabilitacji, która ma podpisaną umowę na świadczenia ambulatoryjne ma obowiązek udzielania świadczeń w warunkach domowych (jeżeli istnieje taka konieczność). Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 (osiemdziesięciu) dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie. Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymagasz całodobowego nadzoru medycznego możesz skorzystać z zabiegów rehabilitacji leczniczej w ośrodku lub oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi: • rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego; • rehabilitacji słuchu i mowy; • rehabilitacji wzroku; • rehabilitacji kardiologicznej; • rehabilitacji pulmonologicznej; Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych. Czas trwania rehabilitacji • Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 (trzech) do 6 (sześciu) tygodni, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 (pięć) zabiegów dziennie. • Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 (sto dwadzieścia) osobodni w roku kalendarzowym • Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i wynosi nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) dni w ciągu 3 (trzech) miesięcy. • Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego. Nie może ona być krótsza niż 14 (czternaście) dni i nie dłuższa niż 24 (dwadzieścia cztery) dni. Gdy ze względu na kontynuację leczenia wymagasz kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych. W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi: • stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej; • stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej; • stacjonarnej rehabilitacji pulmonologicznej; • stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej; Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych. • Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 3 (trzech) do 6 (sześciu) tygodni. • Czas trwania rehabilitacji neurologicznej zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej i wynosi od 6 (sześciu) do 16 (szesnastu) tygodni. • Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej wynosi do 3 (trzech) tygodni. • Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) tygodni. Leczenie dzieci ze śpiączką Świadczenia dla dzieci ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2), realizowane są zgodnie z programem zdrowotnym określonym w rozporządzeniu w sprawie programów zdrowotnych.

Czym jest leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia.

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalnych i czynniki fizyczne:

wody mineralne, borowiny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapia; fizykoterapia, kinezyterapii.

W czasie pobytu w, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań możesz skorzystać między innymi z:

kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach, kuracji pitnych i inhalacji, natrysków, biczów szkockich, masaży wodnych, zawijań i okładów, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, gimnastyka indywidualnej i zbiorowej.

Ważne! Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 (dwadzieścia jeden) dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby pracującej jest częściowo odpłatny. Osoba pracująca odbywa go w ramach urlopu wypoczynkowego.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest częściowo odpłatny i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 (od sześciu do osiemnastu) dni.

Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, ze leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu. Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie, przesyłane jest przez lekarza lub przez Ciebie do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego aktualnie zamieszkujesz. Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a Ty otrzymasz pisemną informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Skierowanie podlega weryfikacji co 18 (osiemnaście) miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie zostało rozpoczęte, NFZ odsyła skierowanie do świadczeniodawcy, który je wystawił – w celu ponownej weryfikacji.

W przypadku negatywnej weryfikacji, lekarz wystawiający skierowanie zawiadamia o tym fakcie zarówno Ciebie, jak i właściwy oddział NFZ (w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania skierowania). Skierowanie, które zostało pozytywnie zweryfikowane przez lekarza, powinno zostać przesłane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania z powrotem do oddziału NFZ, gdzie zostanie ono poddane ponownej ocenie. w przypadku, kiedy jest ona pozytywna, nie tracisz swojego miejsca na liście oczekujących.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy. Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

* Zakłady wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 3 poz. 20 z 2004 roku, z późn. zm.)

Lista uzdrowisk (rodzaje/profile)

Zgodnie z ustawową definicją, uzdrowiskiem jest obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych. w przypadku spełnienia wymogów, o których wyżej mowa, obszarowi nadawany jest status uzdrowiska. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych). Poniżej znajdziesz zestawienie wszystkich uzdrowisk i sanatoriów wraz informacją o schorzeniach w nich leczonych. Uzdrowiska nizinne: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój Uzdrowiska nadmorskie: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki Uzdrowiska podgórskie: Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne Uzdrowiska górskie: Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój Sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym: Wieliczka Augustów: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby naczyń obwodowych, • osteoperoza. Busko – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • osteoperoza, • choroby skóry. Ciechocinek: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby naczyń obwodowych, • choroby górnych dróg oddechowych, • cukrzyca, • otyłość, • osteoperoza, • choroby kobiece. Cieplice Śląskie – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • osteoperoza, • choroby nerek i dróg moczowych, • choroby oka i przydatków oka. Czerniawa – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • osteoperoza, • cukrzyca. Dąbki: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby endokrynologiczne. Długopole – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby naczyń obwodowych, • choroby układu trawienia, • choroby krwi i układu krwiotwórczego, • cukrzyca, Duszniki – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby naczyń obwodowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia, • osteoperoza, • choroby kobiece. Goczałkowice – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • osteoperoza. Gołdap: • choroby ortopedyczno -urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby kobiece. Horyniec – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • osteoperoza, • choroby skóry, • choroby kobiece. Inowrocław: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby układu trawienia, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby naczyń obwodowych, • choroby układu nerwowego. Iwonicz – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia, • otyłość, • osteoperoza, • choroby skóry • choroby kobiece. Jedlina – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia, • choroby nerek i dróg moczowych. Kamień – Pomorski: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby neurologiczne, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby dolnych dróg oddechowych. Kołobrzeg: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • cukrzyca, • otyłość, • choroby endokrynologiczne, • osteoperoza, • choroby skóry. Konstancin – Jeziorna: • choroby układu nerwowego, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych. Krasnobród: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • otyłość. Krynica – Zdrój: • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia, • cukrzyca, • choroby kobiece, • choroby nerek i dróg moczowych, • choroby krwi i układu krwiotwórczego. Kudowa – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby naczyń obwodowych, • choroby układu trawienia, • choroby endokrynologiczne, • choroby krwi i układu krwiotwórczego. Latoszyn: (obszar ochrony uzdrowiskowej) • choroby ortopedyczno urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby neurologiczne. Lądek – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby naczyń obwodowych, • osteoperoza, • choroby skóry, • choroby kobiece. Muszyna – Złockie: • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia, • choroby endokrynologiczne. Nałęczów: • choroby kardiologiczne i nadciśnienie. Piwniczna: • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia. Polanica – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia. Polańczyk: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby reumatologiczne, • choroby endokrynologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • cukrzyca. Połczyn – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • otyłość, • osteoperoza, • choroby kobiece. Przerzeczyn – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne. Rabka – Zdrój: • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby ortopedyczno-urazowe, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby skóry, • cukrzyca. Rymanów – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby reumatologiczne, • choroby nerek i dróg moczowych. Solec – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • osteoperoza, • choroby skóry. Sopot: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby układu nerwowego, • osteoperoza. Supraśl: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych. Swoszowice: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • osteoperoza, • choroby skóry. Szczawnica • choroby ortopedyczno urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • otyłość. Szczawno – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia, • cukrzyca, • otyłość, • osteoperoza, • choroby nerek i dróg moczowych. Świeradów – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby naczyń obwodowych, • choroby skóry, • choroby kobiece, • osteoperoza, • cukrzyca. Świnoujście: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • otyłość, • choroby endokrynologiczne, • osteoperoza, • choroby skóry. Uniejów • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby naczyń obwodowych, • choroby skóry, • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby endokrynologiczne, Ustroń: • choroby ortopedyczno -urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • choroby naczyń obwodowych, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • cukrzyca, • otyłość, • osteoperoza. Wapienne: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby reumatologiczne. Wieliczka: • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby skóry. Wieniec – Zdrój: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby reumatologiczne, • choroby układu nerwowego, • choroby kardiologiczne i nadciśnienie, • osteoperoza. Wysowa: • choroby ortopedyczno – urazowe, • choroby układu nerwowego, • choroby reumatologiczne, • choroby górnych dróg oddechowych, • choroby dolnych dróg oddechowych, • choroby układu trawienia, • cukrzyca, • otyłość, • osteoperoza, • choroby nerek i dróg moczowych, Żegiestów – Zdrój: • choroby reumatologiczne, • choroby układu trawienia, • choroby nerek i dróg moczowych.

Odpłatność za pobyt w sanatorium

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia.

Od 1 października 2013 r. częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu wynosi: Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia II sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 maja do dnia 30 września 1 I A pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,50 35,80 B pokój jednoosobowy w studiu 22,80 32,70 2 II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego 21,80 29,00 3 III A pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 17,10 23,90 B pokój dwuosobowy w studiu 14,50 21,80 4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego 12,40 17,10 5 V A pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 10,90 13,00 B pokój wieloosobowy w studiu 10,40 11,90 6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego 9,30 10,40

Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne. Poniesiesz natomiast koszty pobytu i we własnym zakresie będziesz musiał zapewnić sobie zakwaterowanie i wyżywienie.

Ważne! NFZ nie ponosi:

kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego; kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych; kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego; kosztów pobytu opiekuna pacjenta; dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych; kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Turnusy Rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, której celem jest przede wszystkim ogólna poprawa sprawności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować inne zajęcia wpływające na rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych itp.

Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych: • usprawniająco-rekreacyjny; • rekreacyjno-sportowy i sportowy; • szkoleniowy; • psychoterapeutyczny; • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia; • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych: • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich; • z dysfunkcją narządu słuchu; • z dysfunkcją narządu wzroku; • z upośledzeniem umysłowym; • z chorobą psychiczną; • z padaczką; • ze schorzeniami układu krążenia; • z innymi niż wymienione w pkt 1-8 dysfunkcjami lub schorzeniami.

Opieka długoterminowa

W ramach opieki długoterminowej pacjent, który po zakończeniu leczenie szpitalnego wymaga dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, może skorzystać ze świadczeń gwarantowanych w tym zakresie, realizowanych w zakładach stacjonarnych lub w warunkach domowych. Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych

Ze świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych może skorzystać osoba przewlekle chora, która przebyła leczenie szpitalne i ma ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym i powinna przebywać w zakładzie opiekuńczym względu na: stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitację.

Warunkiem jest uzyskanie w ocenie skalą Barthel 40 (czterdzieści) punktów lub mniej.

Chorzy z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, mogą zostać zakwalifikowani do leczenia w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

Skierowanie

Pacjent może skorzystać z publicznych i niepublicznych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych Sposób i tryb kierowania osób do jednostek publicznych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w określa minister zdrowia. w przypadku zakładów niepublicznych decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem zakładu. Jakie świadczenia należą się pacjentowi przebywającemu w ośrodku:

wszystkie niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (np. pieluchomajtki), badania diagnostyczne, żywienie dojelitowe i pozajelitowe (należy pamiętać, że kwalifikacja pacjenta do żywienia dojelitowego i pozajelitowego odbywa się w szpitalu).

Uwaga! Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Przepustka

Za zgodą lekarza i jednoczesną zgodą kierownika zakładu opiekuńczego, pacjent może uzyskać przepustkę. Łączny czas pobytu chorego na przepustkach nie powinien być dłuższy niż 10% czasu pobytu w zakładzie danego świadczeniodawcy w danym roku. Na czas jej trwania świadczeniodawca powinien zaopatrzyć pacjenta w niezbędne leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze.

W przypadku gdy w trakcie pobytu w zakładzie pacjent zostanie skierowany i przyjęty do leczenia szpitalnego, po jego wypisaniu ze szpitala nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o przyjęcie do zakładu.

— Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizowane w warunkach domowych

Ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych mogą skorzystać obłożnie chorzy, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak wymagają dodatkowej opieki i pomocy w domu.

Chorzy z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania respiratora mogą skorzystać z domowej opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.

Taką formą opieki mogą zostać objęci pacjenci:

z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym; w pełni zdiagnozowani (u których wykonano wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja mechaniczna); którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji, obsługi aparatury medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo chorego; którzy nie są objęci opieką paliatywną, hospicyjną lub realizowaną przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej.

Skierowanie

Skierowanie na taki rodzaj leczenia wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

karta informacyjna leczenia szpitalnego, wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny (opiekunów),

W przypadku terapii oddechowej przy pomocy respiratora w warunkach domowych wymagana jest także kwalifikacja do objęcia opieką w warunkach domowych, wydana przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Obłożnie i przewlekle chorzy przebywający w domu, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej (realizowanej we współpracy z lekarzem POZ), mogą skorzystać z pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 (czterdzieści) punktów lub mniej, którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Na pierwszej wizycie w domu chorego, pielęgniarka dokonuje oceny stanu pacjenta skalą Barthel oraz ustala plan opieki. O rozpoznanych problemach pielęgnacyjnych i ustalonym planie opieki, pielęgniarka jest obowiązana poinformować pacjenta oraz jego rodzinę lub opiekunów.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej wykonuje u pacjenta wszystkie czynności pielęgnacyjne, a nie tylko te, które wymienione są w „Karcie czynności pielęgniarskich długoterminowej domowej”. Każdą wykonaną przez pielęgniarkę czynność, pacjent, jego rodzina lub opiekun, potwierdza własnoręcznym podpisem. Nie należy podpisywać czynności, których pielęgniarka nie wykonała.

Ważne! Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun).

Skierowanie

Skierowanie na taki rodzaj leczenia wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania powinna zostać dołączona karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Usługi opiekuńcze

W sytuacji kiedy osoba z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona możemy ubiegać się w ośrodku pomocy społecznej- właściwym ze względu na zamieszkanie osoby potrzebującej- o pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Odpłatność za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania określa w drodze uchwały rada gminy.

Wpłać darowiznę