Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA FORANI”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Iwonę  Lis, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Michał Walkowski, Sławomir Borzęcki s.c. w Warszawie, przy ul. Złotej 73, dnia 26.04.2012 r., przed Notariuszem Michałem Walkowskim (repertorium A nr 4040/2012), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
  3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
  4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3

  1. Fundacja może używać własnego znaku graficznego oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.
  2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 4

  1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
  3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów  obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Fundacja ustanowiona jest dla realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie niesienia    wszelkiej pomocy wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

§ 7

1. Fundacja może podejmować następujące działania poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

1) Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;                                                                               

2) Pomoc w zakresie rehabilitacji fizycznej, finansowej i społecznej osób niepełnosprawnych;                            

3) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;                                                                                             

 4) Organizowanie wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
                                     
5) Prowadzenie infolinii;                                                                                                                                   

6) Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w tym akcji społecznych i edukacyjnych z   zakresie ochrony i promocji zdrowia;                                                                                                              
7) Produkcja filmów i programów edukacyjnych i informacyjnych;                                                                         

  8) Udział, organizowanie lub wspieranie: konkursów, wystaw, festiwali, koncertów, akcji    artystycznych, targów i aukcji sztuki;                                                                                                             

9) Opracowywanie, upowszechnianie i wydawanie materiałów dydaktycznych,  informacyjnych,  promocyjnych oraz wydawnictw

10) Prowadzenie pomocy społecznej;                                                                                                      

11) Prowadzenie działalności charytatywnej;                                                                                                

12) Wspieranie i inicjowanie wolontariatu;                                                                                                         

13) Przyznawanie nagród i stypendiów;                                                                                                                                

14) Prowadzenie prac na rzecz zmian legislacyjnych istotnych dla osób społecznie  wykluczonych,
w tym wpływ na zmiany zapisów Kodeksu Cywilnego;                                                                                          

15) Angażowanie do realizacji celów statutowych osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;                                                                                                                                                 

16) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi środowiskami w zakresie objętym celami Fundacji.

 

§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z innymi organizacjami lub instytucjami, krajowymi lub zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 1000 złotych (tysiąca złotych) przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a. darowizn, spadków i zapisów;
b. dotacji i subwencji;
c. dochodów ze zbiórek publicznych;
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych  przekazanych     Fundacji;
e. odsetek bankowych, lokat;
f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 2a  winno uwzględniać    życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum  pieniężnych lub środków rzeczowych.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na  realizację wszystkich celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, o ile  ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową oraz pokrycie kosztów  jej działania.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, na ogólnych  zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie:

  a. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  b. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  c. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
  d. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  e. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  f.  Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
  g. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  h. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
  i. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  j. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  k. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),
  l. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
  m. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i  targowiskami (PKD 47.99.Z),
  n. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w niewyspecjalizowanych  sklepach (PKD 47.19.Z).

8.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

9.  a.   Z majątku Fundacji nie mogą być udzielane pożyczki ani zabezpieczania zobowiązań członków Zarządu, Rady Fundacji, pracowników Fundacji ani osób pozostających z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

     b.   Majątek Fundacji nie może być w żadnej formie przekazywany na rzecz członków Zarządu, Rady Fundacji, pracowników Fundacji ani osób pozostających z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;      

     c.    Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany w żadnej formie  na rzecz członków Zarządu, Rady Fundacji, pracowników Fundacji ani osób pozostających z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

     d.   Z majątku Fundacji nie mogą być dokonywane zakupy towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, Rady Fundacji, pracownicy Fundacji ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 10

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” składa się od 1 do 5 osób, w tym z Prezesa Fundacji.
2. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora. Kolejny skład Zarządu ustala   ustępujący Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W razie powołania Rady Fundacji kompetencje w sprawie wyboru Zarządu  przejmuje Rada.
3. Fundator Fundacji Forani wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako  Prezes Zarządu.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Wiceprezesa oraz pozostałych członków  Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:    

a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
b. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
z winy umyślnej,    
c. Śmierci członka Zarządu.

7. Do kompetencji Zarządu należy:    

a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,    
b. Realizacja celów statutowych,    
c. Sporządzanie planów pracy i budżetu,    
d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. Zmiana statutu,
h. Decyzja o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

10. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem lub w formie głosowania  pisemnego, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

12. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 11

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W przypadku powołania Zarządu wielosobowego w sprawach zobowiązań  majątkowych Fundacji przekraczających kwotę 5000 zł (pięciu tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji łącznie z członkiem Zarządu.

3. W przypadku składania i przyjmowania oświadczeń woli w sprawach, w których drugą stroną jest członek zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji
lub osoba wyznaczona przez Radę zwykłą większością głosów.

RADA FUNDACJI

§ 12

1. Fundator powołuje Radę Fundacji jako organ nadzorczy i opiniodawczy.                                                     

2. Rada składa się z co najmniej trzech członków powołanych na czas nieoznaczony.                                               

3. Kolejny skład Rady powołuje ustępująca Rada w formie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady .

4. Członkowie Rady:

a. Nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
b. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
c. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.

§ 13

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady który zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

2. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów  decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 14

Do zadań Rady należy:

a. Nadzór nad działalnością Fundacji;    
b. Zatwierdzanie programów działalności Fundacji;
c. Zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji;
d. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
e. Wybór kolejnego składu Zarządu.

ZMIANA CELU, NAZWY LUB STATUTU FUNDACJI

§ 15

Zmiana Statutu, w tym nazwy lub celu Fundacji, może być dokonana przez Zarząd Fundacji  zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w  razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób  uprawnionych do głosowania.

2. O likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Zarząd wybierze innegikwidatora/innych likwidatorów.

4. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w  szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania Fundacji.

5. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną na jej cele  statutowe, szczegółowo określone przez Zarząd.

§ 17

Dla efektywnego działania oraz osiągania celów statutowych Fundacja może połączyć się z  inną fundacją, organizacją lub spółką.

§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta  stołecznego Warszawy.

Wpłać darowiznę