Porady Rzecznika Praw Pacjenta
#1
Co może zrobić pacjent w sytuacji gdy szpital chce go wypisać do domu a on uważa, że jeszcze jego stan zdrowia nie jest dobry lub gdy nie jest świadomy tego co robi?
O wypisaniu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz na podstawie oceny stanu jego zdrowia.Pacjent może również wypisać się na własne żądanie; jeśli natomiast wypis ma dotyczyć dziecka, odbywa się on wtedy na żądanie rodziców. Lekarz prowadzący hospitalizację ma również prawo wypisać chorego, który w rażący sposób narusza porządek i proces leczenia a nie istnieją obawy, że wypisanie pacjenta spowoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia albo życia tego pacjenta.Jeśli w opinii lekarza, amnezja na którą cierpi pacjent czy też brak rzeczywistego kontaktu z otoczeniem nie uzasadniają jego dalszej hospitalizacji, może on także podjąć decyzję o wypisie. Każda taka sytuacja powinna być jednak rozpatrywana indywidualnie, zwłaszcza, gdy lekarz nie ma możliwości poinformowania rodziny pacjenta o wypisie. W takich sytuacjach szpital może za zgodą pacjenta wystąpić do instytucji pomocy społecznej lub policji z prośbą o informacje czy np. rodzina nie zgłosiła zaginięcia danej osoby. Współpraca z policją może także pomóc w ustaleniu miejsca zamieszkania pacjenta.

Co należy zrobić gdy w szpitalu zaginie dokumentacja medyczna chorego?
Zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany przechowywać dokumentację medyczną. Jeśli w danej placówce medycznej dojdzie do zagubienia dokumentacji medycznej chorego należy zgłosić ten fakt do organu, który rejestrował daną działalność leczniczą. Zagubienie dokumentacji medycznej należy również zgłosić do stosownych organów ścigania. Jeśli dokumentacja medyczna była prowadzona przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, należy również zawiadomić właściwego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Do Rzecznika można zwrócić się w przypadkach podejrzenia popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego, w tym: braku należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i zapobiegawczym, popełnionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz stwierdzenia, że lekarz postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza. Rzecznik wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby lekarskiej, której jest Rzecznikiem.
Oczywiście na wniosek pacjenta postępowanie wyjaśniające w przypadku zaginięcia dokumentacji medycznej może prowadzić również Rzecznik Praw Pacjenta. W takim przypadku pacjent powinien zawiadomić Rzecznika o tym fakcie za pomocą infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-21.00 lub też w formie pisemnej, kierując wniosek na adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego znajdują się na stronie internetowej Rzecznika pod adresem: http://www.bpp.gov.pl/kontakt/wniosek-ow...niajacego/

3. Co może zrobić pacjent gdy lekarz nie chce wystawić skierowania na rehabilitację poszpitalną?
Skierowanie na rehabilitację po leczeniu szpitalnym wystawia lekarz w trakcie bezpośredniego badania pacjenta. Jeśli w zaleceniach lekarz umieszcza informację, o tym że pacjent wymaga rehabilitacji, powinien również wystawić stosowne skierowanie. Decyzja o skierowaniu na rehabilitację podejmowana jest na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, w sytuacji gdy lekarz uzna, że jest ona konieczna by chory wrócił do pełni sił i życia, takiego jakie prowadził np. przed wypadkiem. Jeśli lekarz uznaje, że pacjent nie kwalifikuje się ze względów medycznych na rehabilitację, pacjent może udać się do innego specjalisty w celu ponownej konsultacji. Decyzja lekarza jest związana z jego odpowiedzialnością zawodową i lekarz ma do niej prawo. Indywidualna decyzja lekarza o tym by nie wystawić skierowania na rehabilitację nie zamyka pacjentowi drogi do uzyskania takiego świadczenia. Pacjent ma prawo skorzystać z porady i konsultacji innego specjalisty, który może podjąć inną decyzję w oparciu o stan zdrowia pacjenta i dostarczoną dokumentację medyczną.

4. Czy można odmówić dostępu do dokumentacji medycznej?
Każdy pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta. Art. 27. prawa pacjenta uszczegóławia sposoby udostępniania dokumentacji medycznej
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 udostępnianie dokumentacji medycznej ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

Odmowa udostępnienia takiej dokumentacji powinna mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy wystąpi o to osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji należy sporządzić upoważnienie przez chorego, wskazując konkretną osobą, mającą wgląd do pełnej dokumentacji medycznej. W przypadku gdy udostępnienie nie jest możliwe, odmowa wymaga formy pisemnej oraz podania przyczyny.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości