Porady eksperta ZUS
#1
1‭. ‬Pan ubezpieczał‭ ‬się‭ ‬w prywatnej firmie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.‭ ‬Miał zapewnioną pomoc po wypadku.‭ ‬Czy może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej mając tylko to ubezpieczenie‭? Czy osoba po wypadku może skorzystać z opieki zdrowotnej, jeśli nie ma ubezpieczenia‭?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Nie.‭ ‬Musi być ubezpieczony w NFZ.

2‭. ‬Pan,‭ ‬który trzeciego dnia po rozpoczęciu pracy na budowie miał poważny wypadek.‭ ‬Był zatrudniony na umowę na okres próbny.‭ ‬Spadł z rusztowania i połamał sobie miednicę.‭ ‬Proszę o informacje,‭ ‬czy ze względu na krótki czas zatrudnienia i rodzaj umowy ma on prawo do korzystania ze zwolnienia lekarskiego,‭ ‬odszkodowania i innych świadczeń‭?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Jeśli była to umowa o pracę nie ma znaczenia okres jej trwania.‭ ‬Na okresie próbnym pracownikowi przysługują takie same prawa, jak każdemu innemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę.‭  

3.‭ ‬Czy można samemu opłacać składkę w ZUS i korzystać z opieki zdrowotnej‭?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: W ZUS‭ ‬dobrowolnie‭ ‬można opłacać składkę emerytalno-rentową.‭ Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne‭ ‬opłaca się w NFZ.‭ ‬Kwota składki zmienia się,‭ ‬aktualnie wynosi‭ ‬402‭ ‬złotych.‭ ‬Należy złożyć wniosek do oddziału NFZ.‭ ‬Druki są dostępne na stronie internetowej NFZ lub w oddziale NFZ.‭ ‬Należy ze sobą posiadać dowód osobisty oraz‭ ‬dokument potwierdzający ostatni tytuł do ubezpieczenia.‭ ‬Aktualnie‭ ‬składkę należy opłacać do‭ ‬15‭ ‬każdego miesiąca.‭

4.‭ ‬Pani aktualnie na zwolnieniu chorobowym jest po zabiegu kończyny dolnej.‭ ‬Niedawno doznała wypadku w domu.‭ ‬Ma zerwane ścięgna,‭ ‬założony gips,‭ ‬uskarża się na ból oraz sinienie nogi.‭ Czy ZUS wypłaca odszkodowanie za wypadek w domu‭?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Odszkodowanie za wypadek w domu jest jedynie możliwe, jeśli osoba posiada ubezpieczenie‭ ‬w prywatnej firmie ubezpieczeniowej.‭

5.‬Jaka jest procedura starania się o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy‭?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Niezwłocznie po zaistnieniu wypadku należy zgłosić zdarzenie pracodawcy.‭ ‬Zgłoszenia dokonuje sam poszkodowany lub jego świadek.‭ Zgodnie z art.‭ ‬9‭ ‬rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia‭ ‬1‭ ‬lipca‭ ‬2009‭ ‬r.‭ ‬po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który sporządzi protokół powypadkowy‭ (‬nie później niż w terminie‭ ‬14‭ ‬dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku‭)‬.‭ ‬Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.‭ Sporządzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę należy do jego obowiązków.‭ ‬Jeżeli pracodawca nie sporządził protokołu,‭ ‬pracownikowi przysługuje roszczenie o jego sporządzenie,‭ ‬które nie ulega przedawnieniu z upływem‭ ‬3‭ ‬lat.‭

Poprawnie sporządzony protokół powypadkowy powinien zawierać:
wskazanie osoby pracodawcy,
wskazanie członków zespołu powypadkowego,
wskazanie poszkodowanego,
dane dotyczące czasu i miejsca wypadku,‭
wskazanie okoliczności wypadku oraz jego przyczyn,
wskazanie czy w trakcie wypadku przestrzegane były przepisy prawa pracy,
wskazanie czy zachodzą okoliczności powodujące utratę prawa do świadczeń z tytułu wypadku,‭
określenie skutków i rodzaju wypadku,
wskazanie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy.‭

Jeżeli wypadek był z winy pracodawcy‭ (‬nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy,‭ ‬przepisów BHP‭) ‬takie informacje powinny znaleźć się w protokole. Poszkodowanemu w rezultacie wypadku przy pracy przysługują dwie równoległe drogi dochodzenia roszczeń:‭
‬1‭. z ZUS,‭
‬2‭. ‬bezpośrednio od pracodawcy.

Ubiegający się o świadczenie składa wniosek do pracodawcy,‭ ‬który kompletuje dokumentację,‭ ‬a następnie przekazuje ją wraz z tym wnioskiem do właściwej‭  ‬placówki ZUS.

Dokumenty wymagane przez ZUS:‭
‬1.Wniosek‭  ‬określający rodzaj świadczenia‭ (‬np.‭ ‬jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu‭) ‬z danymi identyfikującymi pracodawcę oraz poszkodowanego pracownika.‭
‬2.Protokół powypadkowy lub karta wypadku wraz z wyjaśnieniami poszkodowanego oraz świadków zdarzenia.‭
‬3.Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9,‭ ‬zawierające informację,‭ ‬że‭ ‬leczenie i rehabilitacja‭ ‬zostały zakończone.

Dodatkowo ZUS może wymagać:‭
‬1.Karty informacyjnej z udzielenia pierwszej pomocy.‭
‬2.Informacji, czy‭ poszkodowany odbył wymagane szkolenia z zakresu BHP.
‬3.Oświadczenia osoby,‭ ‬u której poszkodowany zgłosił wypadek.

Równolegle do świadczeń dochodzonych z ZUS-u,‭ ‬pracownik,‭ ‬który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody,‭ ‬może żądać odszkodowania również od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.‭

6.‭ ‬Jaka jest procedura starania się o odszkodowanie w przypadku choroby zawodowej‭?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych,‭ ‬o którym mowa w art.‭ ‬237‭ §‬1‭ ‬pkt‭ ‬2‭ ‬Kodeksu pracy,‭ ‬jeżeli została spowodowana działaniem czynnllików szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Wykaz chorób zawodowych i szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia,‭ ‬rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia‭ ‬30‭ ‬czerwca‭ ‬2009‭ ‬r.‭ ‬w sprawie chorób zawodowych‭ (‬Dz.‭ ‬U.‭ ‬z‭ ‬2013‭ ‬r.,‭ ‬poz.‭ ‬1367‭)‬.‭ ‬W załączniku do rozporządzenia zostały wykazane choroby,‭ ‬które są uznawane za zawodowe i okres,‭ ‬w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej,‭ ‬pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego. Aby starać się o rentę z tytułu choroby zawodowej w‭ ‬pierwszej kolejności należy‭ ‬udać się do sanepidu.‭ ‬Sanepid‭ ‬posiada wykaz chorób zawodowych.‭ ‬W Sanepidzie‭ ‬osoba‭ ‬otrzymuje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej.‭ ‬Następnie składa się‭ ‬wniosek do ZUS‭ (‬ZUS Rp1R‭)‬.‭ ‬Lekarz orzecznik orzeka o chorobie‭ ‬oraz‭ ‬ustala procentowo uszczerbek na zdrowiu.‭ ‬Jeśli zostanie stwierdzone jest wypłacana renta z tytułu niezdolności do pracy przez chorobę zawodową.

7.‭ ‬Jaka jest procedura starania się o odszkodowanie z tytułu wypadku dziecka w trakcie pobytu w szkole‭?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej zawierane jest najczęściej w formie ubezpieczenia grupowego.‭ ‬To oznacza,‭ ‬że szkoła decyduje się na wybór konkretnego wariantu polisy i podpisuje umowę z ubezpieczycielem.‭ ‬Uczniowie,‭ ‬których rodzice opłacą podyktowaną składkę,‭ ‬zostaną objęci ochroną według postanowień zawartej odgórnie umowy.‭ ‬Tego typu ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.‭ ‬Opiekun dziecka ma wgląd do warunków ubezpieczenia.‭ ‬Jeśli uważa,‭ ‬że jest ono nie wystarczające zawsze może wykupić‭ ‬polisę dla ucznia indywidualnie.

8. Co jeśli otrzymałem/łam odmowna decyzję w sprawie odszkodowania z ZUS, mimo uznania, że wypadek był w pracy - posiadam protokół powypadkowy i dokumentację medyczną?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Po otrzymaniu decyzji osoba ma miesiąc na złożenie odwołania do ZUS. ZUS złożone odwołanie przekierowuje do Sądu Rejonowego.

9. Co jeśli otrzymałem/łam odmowę z ZUS na, mimo uznania, że wypadek był w pracy - posiadam protokół powypadkowy i dokumentację medyczną?
[b]ODPOWIEDŹ EKSPERTA: [/b]W przypadku orzeczenia obowiązuje 14 dni na wniesienie sprzeciwu od orzeczenia. Po złożeniu orzeczenia osoba staje przed 3-osobową komisją lekarską, który ocenia stan uszczerbku na zdrowiu.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości