Porady eksperta PFRON
#1
1. Jaka jest procedura starania się o wózek inwalidzki?
Osoba, która ubiega się o dofinansowanie, musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i być ubezpieczona w NFZ. Należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu i wziąć od niego skierowanie do lekarza specjalisty: ortopedy, neurologa, reumatologa lub lekarza rehabilitacji medycznej. Ważne, aby lekarz specjalista, który wystawia wniosek na wózek miał podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zlecenie musi być wypisane na specjalnym druku i zawierać tzw. kod zaopatrzenia. Wypełnione dokumenty wysyłamy do odpowiedniego do miejsca zamieszkania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Z analizą rynku lub fakturą proforma oraz wypełnionymi dokumentami (NFZ odsyła nam wypełnione dokumenty)  udajemy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie możemy ubiegać się o dofinansowanie z NFZ. 

2.Jak często można wymieniać wózek inwalidzki i jego podzespoły?
O dofinansowanie zakupu wózka w NFZ osoby dorosłe mogą ubiegać się co 5 lat, dzieci i młodzież do 18 roku życia - co 3 lata. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość skrócenia okresu użytkowania wózka. Po upływie roku użytkowania wózka można ubiegać się o dofinansowanie na jego remont.

3. Jakie przywileje ma osoba niepełnosprawna w pracy?
Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
-Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mogą pracować do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

-Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Krótszy wymiar czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie powoduje obniżenia przysługującego jej wynagrodzenia. Osobie, która otrzymywała wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce i przedstawiła orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości. Natomiast pracownikowi przechodzącemu na skrócony wymiar czasu pracy, którego wysokość wynagrodzenia jest określona w stawce godzinowej (odpowiadającej osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy), należy stawkę wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio podwyższyć (w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar jego czasu pracy do czasu skróconego).

-Przerwy w pracy: na podstawie art. 134 Kodeksu pracy wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi, co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do przerwy w pracy trwającej, co najmniej 15 minut. Osobie niepełnosprawnej bez względu na dobowy wymiar czasu pracy przysługuje ponadto prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy.

-Prawo do dodatkowego urlopu: osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop dodatkowy nie przysługuje natomiast osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli osoba niepełnosprawna jest uprawniona, na podstawie odrębnych przepisów, do urlopu dodatkowego w wymiarze niższym niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje jej urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni.

-Turnus rehabilitacyjny: osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma także prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest przedłożony pracodawcy dokument potwierdzający uczestnictwo w turnusie. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

-Zwolnienie od pracy na badania: pracownikowi niepełnosprawnemu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy w celu: wykonania badań specjalistycznych, poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

-Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do  wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop  wypoczynkowy.

-Wydzielenie lub zorganizowanie stanowiska pracy: osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest zobowiązany wydzielić lub zorganizować inne, odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy.4. Co zyskuje pracodawca zatrudniając osoby niepełnosprawne?
I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dofinansowanie przysługuje:
•  pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej,
• pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
• pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.
Na kogo przysługuje dofinansowanie:
• na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z wyżej wymienionych pracodawców), ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery PESEL i NIP oraz
informacje przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu,
• na osoby niepełnosprawne, które nie mają ustalonego prawa do emerytury.
Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom. Dofinansowanie wypłacane jest pracodawcy co miesiąc.
1. Wysokość miesięcznego dofinansowania dla zakładów pracy chronionej może wynosić:
a) 130 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych mających znaczny stopień niepełnosprawności,
b) 110 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych mających umiarkowany stopień niepełnosprawności,
c) 50 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych mających lekki stopień niepełnosprawności.
d) Kwoty, o których mowa, ulegają zwiększeniu o 75 proc. najniższego wynagrodzenia w odniesieniu do osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych.
2. Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
• 70 proc. kwot wymienionych w pkt. 1 a) b) c),
• 90 proc. kwot wymienionych w pkt. 1 a) b) c) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych.
Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć miesięcznej pensji pracownika niepełnosprawnego.
II. Refundacja składek ZUS
W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności PFRON refunduje :
• część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne
• część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy
Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc., w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych PFRON refinansuje:
• mających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce od pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne
• mających lekki stopień niepełnosprawności – część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe.
W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywizacji zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych (tj. osób mających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności a także osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia) PFRON refunduje:
• składkę płaconą przez pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe
• składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe - płacone przez pracodawcę
Wszyscy pracodawcy, którzy uzyskują pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń lub finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, muszą dokonywać rozliczeń bieżących i łącznego rozliczenia rocznego. Maksymalna wysokość pomocy publicznej
(na miesiąc) nie może przekroczyć trzech pułapów. Są to:
III. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy:
• zatrudni osoby niepełnosprawne - bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy
• zatrudnia osoby, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w tym zakładzie (bez winy własnej lub pracodawcy)
może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Zwrot kosztów może dotyczyć m.in.: przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
IV. Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.
V. Ulga zamiast wpłat
Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6 proc), muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Jeżeli kupią usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkty pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają prawa
do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na Fundusz.
VI. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Pracodawca, który zatrudni na co najmniej 36 miesięcy os. niepełnosprawną, bezrobotna lub poszukującą pracy, może ubiegać się maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Konieczne jest tu wcześniejsze zawarcie umowy ze starostą. Zwrotowi nie podlegają bowiem koszty poniesione przed dniem jej zawarcia.
VII. Zwrot 60 proc. wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
O zwrot biegać się może pracodawca, który zatrudni niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracy. konieczna tu będzie umowa ze starostą, a dana osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy.


5. Na czym polega program aktywny samorząd?

W ramach pilotażowego programu aktywny samorząd można starać się o dofinansowanie:
• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego wżłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej, 
• w kolegium, 
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), 
 także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 Wnioski składane są do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości