Porady eksperta PIP
#1
1. Pan, który do nas zadzwonił, uległ wypadkowi w pracy (uderzenie w nogę i uszkodzenie kości śródstopia). Po wizycie na Izbie Przyjęć dostał zwolnienie do 3 listopada. Po kolejnej wizycie zwolnienie zostało mu przedłużone do 10 listopada, przy czym Pan zatrudniony jest na umowę o pracę do końca listopada, a zwolnienie dostarczył pracodawcy. Pan chciał się dowiedzieć, czy pracodawca z powodu zwolnienia lekarskiego i podczas jego trwania może nie przedłużyć umowy?
ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 3 Kodeku pracy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta. Fakt zaistnienie wypadku przy pracy nie ma żadnego wpływu na czas trwania umowy o pracę. Pamiętać jednak należny, że od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy pracownikowi przysługuje 100% zasiłku chorobowego wynikającego z tzw. ustawy wypadkowej.
 

2. Czy osoby wykonujące  umowę zlecenia podlegają ubezpieczeniom: społecznemu, emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu? Jakie są obowiązkowe, a jakie dobrowolne ubezpieczenia społeczne przy zatrudnieniu na umowę zlecenie?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Na podstawie obecnie funkcjonujących przepisów ZUS zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Z kolei ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zleceniobiorca jest objęty tym ubezpieczeniem tylko na wniosek, który składa się płatnikowi składek (zleceniodawcy). Odnośnie ubezpieczenia wypadkowego, to od 1 stycznia 2010 r. wszyscy zleceniobiorcy są nim objęci obowiązkowo, jeżeli równocześnie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Przed 1 stycznia 2010 r. ubezpieczeniem wypadkowym objęci byli jedynie ci zleceniobiorcy, którzy wykonywali czynności wynikające z umowy zlecenia w siedzibie zleceniodawcy, a osoby wykonujące zobowiązanie poza siedzibą zleceniodawcy nie podlegali temu ubezpieczeniu.


3. Pani pracowała w sklepie jako ekspedientka na umowę, na okres próbny trzech miesięcy. W drugim tygodniu pracy doznała wypadku, trafiła do szpitala, z obrażeniami głowy. Po wypadku przebywała na miesięcznym zwolnieniu lekarskim. Po powrocie do pracy pracodawca wręczył Pani wypowiedzenie, bez podania powodu. Czy w sytuacji wypadku w pracy i po powrocie do pracy po zwolnieniu, kiedy nie minął jeszcze okres próbny, pracodawca mógł zwolnić Panią z pracy?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Zgodnie z art. 30 § 2 Kodeksu pracy umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Zaistnienie podczas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny wypadku przy pracy nie zobowiązuje pracodawcy na dalsze zatrudnianie pracownika. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.


4. Pan jest kierowcą, około miesiąca temu zwichnął sobie kolano podczas naprawy usterki samochodu firmowego, którym się poruszał w czasie wykonywania swoich obowiązków pracowniczych i były to działania niezbędne dla swojej pracy. Z miejsca zdarzenia odebrany został przez pogotowie. Zatrudniony był na umowę o pracę. W firmie powiedziano mu, że wypadek ‘nie może zostać uznany jako wypadek przy pracy’, ponieważ miał miejsce poza siedzibą firmy. Pan chciał dowiedzieć się, czy rzeczywiście tak jest, że zdarzenie nie może zostać uznane jako wypadek w pracy?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą miedzy inny podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. W związku ze zgłoszeniem przez poszkodowanego wypadku pracodawca ma obowiązek w określonym termie ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia. Między innymi ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który sporządzi protokół. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa pracy kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonuje powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy odpowiadając na pytanie czy dane zdarzenie jest czy nie jest wypadkiem przy pracy.


5. Jak wygląda sytuacja starania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS  z tytułu wypadku w drodze do pracy w sytuacji, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki z o.o. Czy procedura jest taka jak w sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:
Takie ze świadczenie nie przysługuje. W przypadku wypadku w drodze nie ma zastosowania ustawa tzw. "wypadkowa" tylko ogólna o ubezpieczeniu społecznym, w której nie przewidziano jednorazowego odszkodowania.


6. Pan został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych w drodze do pracy. Zatrudniony był na umowę zlecenie  dnia  30 października  2016. Na skutek wypadku i uszkodzenia ciała nie jest zdolny do pracy. Pan wykorzystał 180 dni zwolnienia lekarskiego zgodnie z przepisami, to jest do 10 maja 2016r. Cały czas  był leczony i rehabilitowany  w ramach NFZ, a koszty leczenia ponosił ZUS. Na  podstawie  orzeczenia Komisji Lekarskiej  ZUS, Pan otrzymał  skierowanie na dalsze leczenie  rehabilitacyjne, a turnus rehabilitacyjny miał się rozpocząć 21 czerwca 2016 r. Pan otrzymał z ZUS drogą elektroniczną informację, że został zwolniony z pracy i dalsze leczenie w ramach NFZ nie przysługuje mu. Czy pracodawca mógł zwolnić Pana będącego na zwolnieniu oraz czy mógł przestać płacić składki do ZUS?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA: W niżej opisanej sytuacji mamy do czynienia głównie z przepisami kodeksu cywilnego i przepisami o ubezpieczeniu społecznym.
Zastosowanie tu mają przepisy:
1) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227 zm. Dz.U.2011 Nr. 205 poz. 1203) - w art. 57 b podana jest definicja wypadku w drodze.
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237 poz. 2015 z dnia 30 grudnia 2002 r.).
Poszkodowany zatrudniany był na podstawie umowy zlecenia, więc w opisanej sytuacji nie mają tu zastosowania przepisy prawa pracy.
Nie znam treści umowy zlecenia być może w tej umowie strony dokonały ustaleń dotyczących postępowania w nw. okolicznościach, być może przewidziano, że w przypadku nie wykonywania pracy umowa zostanie rozwiązana.
Więcej o zasiłkach, świadczeniach z ZUS http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429


7. Pani zadzwoniła z pytaniami odnośnie błędów i różnic w Protokole Powypadkowym dotyczącym wypadku w pracy, w którym w punkcie 6 protokołu napisano cyt.: „ Skręcenie nadgarstka ręki i otarcie naskórka kolana.” Bez podania informacji o złamaniu ręki. Czy taki zapis może spowodować, że nie otrzyma odszkodowania z ZUS i PZU?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA: Jeżeli poszkodowana ma wątpliwości, co do rzetelności, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy powinna skorzystać z prawa, o którym mowa w pkt 13 protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Powinna wnieść zastrzeżenia lub uwagi do protokołu powypadkowego i oczekiwać skorygowania treści protokołu. Na tym etapie postępowania powypadkowego jest jeszcze możliwość przedstawienia pracodawcy dodatkowych dokumentów, w tym również medycznych. Z doświadczenia wiemy, że nawet z pozoru błahe nieścisłości mogą być podstawą odmowy wypłaty świadczeń przez ubezpieczycieli.


8. W przypadku wypadku w miejscu pracy jaki czas ma pracodawca na sporządzenie protokołu powypadkowego?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.


9. Jakie organy powinien  zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego Okręgowego Inspektora Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.


10. Dzwonią do nas osoby, które doznały wypadków w pracy za granicą, najczęściej na terenie Unii Europejskiej. Proszę o informację jakie instytucje mogą im pomóc jeśli byli zatrudnieni przez Polską firmę, a oddelegowani do pracy w innym kraju oraz jakie instytucje mogą im pomóc, jeśli pracodawcą była firma w kraju, w którym przebywali?


ODPOWIEDŹ EKSPERTA: W sytuacji gdy pracownik poszkodowany jest zatrudniony w Polsce, został delegowany do pracy za granice i uległ wypadkowi w pracy postępowanie powypadkowe odbywa się na ogólnych zasadach. Natomiast jeżeli umowa została zawarta z firmą zagraniczna pomocy można szukać w miejscowej inspekcji pracy. Natomiast jeżeli poszkodowany pracownik jest już w Polsce, Państwowa Inspekcja Pracy jako instytucja łącznikowa może jedynie zainicjować kontrolę przez odpowiednie organy nadzoru rynku pracy w państwie oddelegowania.Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości