Porady doradcy zawodowego
#1
Czym jest aktywizacja zawodowa?
Aktywizacja zawodowa to w najszerszym ujęciu zachęcenie osób pozostających bez zatrudnienia do podjęcia pracy. Mogą to być osoby bezrobotne, czyli zarejestrowane w urzędzie pracy, bądź osoby bierne zawodowo, czyli osoby, które z jakiegoś względu nie pracują ani nie poszukują zatrudnienia. Względy pozostawania bez zatrudnienia są indywidualne. Często są one związane z sytuacją zdrowotną bądź rodzinną danej osoby, np. z problemami natury zdrowotnej. Mogą to też być osoby opiekujące się innymi osobami zależnymi, np. chorymi rodzicami lub małymi dziećmi.
Sposób aktywizacji każdej osoby, która planuje powrót na rynek pracy, powinien być dostosowany do jej sytuacji osobistej, zdrowotnej oraz społeczno-ekonomicznej.
W jaki sposób będę aktywizowany/-a zawodowo?
W procesie aktywizacji zawodowej pomagają specjaliści związani z rynkiem pracy. Może to być doradca zawodowy, coach kariery, doradca klienta (w urzędach pracy). Oprócz tego osobę powracającą na rynek pracy lub budującą drugą ścieżkę kariery mogą wspierać pośrednik pracy, trener pracy oraz asystent osoby z niepełnosprawnością.
Na jakie wsparcie mogę liczyć w procesie aktywizacji zawodowej?
Specjaliści rynku pracy skupiają się na odnalezieniu w kliencie mocnych stron, zasobów, umiejętności, które mogą być istotne przy poszukiwaniu zatrudnienia. Dbają o to, aby potencjał wewnętrzny oraz wynikający z doświadczeń zawodowych i osobistych klienta jak najlepiej wykorzystać w procesie poszukiwania zatrudnienia. Innymi słowy szukają jak najlepiej dopasować ścieżkę indywidualnego rozwoju klienta do zapotrzebowania na rynku i dostępnych ofert pracy
Aby klient mógł z sukcesem ubiegać się o dostępne stanowiska pracy, opracowują z nim CV, list motywacyjny oraz przygotowują do rozmów kwalifikacyjnych. W wielu przypadkach wspierają w dotarciu do odpowiednich ofert stażu, praktyk i pracy. Wyjaśniają wątpliwości oraz motywują klienta do podjęcia pracy.
W szczególnych sytuacjach klienta w miejscu odbywania stażu lub praktyk może wspierać trener pracy lub asystent osoby z niepełnosprawnością.
Jak długo potrwa aktywizacja zawodowa?
Aktywizacja zawodowa jest procesem i jest uzależniona jest od wielu czynników, zależnych lub niezależnych od osoby szukającej swojej drogi zawodowej. W przypadku wielu osób, także z niepełnosprawnością, ważny jest również stan zdrowia, a we wszystkich przypadkach także predyspozycje psychofizyczne.
Czynniki zależne w procesie aktywizacji od klienta to mi.in. to poziom motywacji wewnętrznej, jego doświadczenie na rynku pracy, zdobyte wcześniej kwalifikacje, kompetencje oraz wykształcenie i.in.
Czynniki niezależne od klienta, to m.in. stopa bezrobocia w regionie zamieszkania klienta, dostępne oferty pracy, dostępność komunikacji publicznej.
Predyspozycje psychofizyczne to zdolności i umiejętności wraz z doświadczeniem życiowym i zawodowym klienta. Doradca zawodowy bada w procesie aktywizacji jaka praca będzie najbardziej odpowiednia dla klienta, np. czy praca w kontakcie z ludźmi czy raczej z liczbami, z dużą ilością różnorodnych zadań czy może praca powtarzalna i niezmienna.
Przed przystąpieniem do pracy każda osoba przechodzi obowiązkowe badania lekarza medycyny pracy, dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do poszukiwania zatrudnienia wraz z doradcą zawodowym lub innym specjalistą rynku pracy zdiagnozować jaki charakter pracy klient może wykonywać, np. czy może być to praca stojąca lub na świeżym powietrzu.
Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki bardzo trudno jest określić jak długo potrwa aktywizacja zawodowa w indywidualnym przypadku. Jeżeli klient ma możliwość i zasoby finansowe na dłuższe poszukiwanie pracy może szukać pracy samodzielnie lub przy pomocy specjalistów jak najbardziej odpowiadającej jego preferencjom. Natomiast w przypadku, gdy ważne jest jak najszybsze podjęcie pracy ze względów finansowych, specjalista wraz z klientem skupiają się na szybkim znalezieniu zatrudnienia, nawet jeżeli nie w pełni dana praca zaspokaja potrzeby i aspiracje klienta.
Jakie są efekty aktywizacji zawodowej?
Efektem aktywizacji zawodowej powinien być powrót klienta na rynek pracy, a podjęcie pracy powinno poprawić funkcjonowanie społeczno-ekonomiczne klienta. Często samo powtórne wejście  na rynek pracy, jest początkiem nowej kariery zawodowej, pierwszym krokiem, które w efekcie ma dać również osobistą satysfakcję klientowi i jego rozwój zawodowy. Z punktu widzenia osobistego klienta podjęcie zatrudnienia powoduje wzrost poczucia własnej wartości, przydatności oraz niezależności finansowej, pomaga też lepiej zorganizować czas oraz wypoczynek.
Kto zajmuje się aktywizacją zawodową i gdzie może się zgłosić osoba potrzebująca?
Osoba poszukująca wsparcia może szukać pomocy w urzędach pracy, Klubach Integracji Społecznej (przy Ośrodkach Pomocy Społecznej) oraz w fundacjach oraz stowarzyszeniach w regionie zamieszkania.
Opracowanie:
Dobrosława Choryńska-Chudy
Moderator Kariery & Doradca Zawodowy
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości